เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ระบบฐานข้อมูล
พระราชบัญญัติต่างๆ
พยากรณ์อากาศ  หน้าแรก     ประชากรในเขต อบต. 

ประชากรในเขต อบต.
ประชากรในเขต อบต.  
ประชากรในเขตองค์บริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
ตำบลเมืองใหม่มีประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) จำนวน 3,112 คน แยกเป็นชาย 1,521 คน
หญิง 1,591 คน จำนวนครัวเรือน 1,163 ครัวเรือน
           
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลเมืองใหม่ ปี 2563
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 บ้านบางคา 171 208 213 421
2 บ้านไผ่กลึง 88 139 142 281
3 บ้านกกสับใน 67 78 90 168
4 บ้านกกสับนอก 167 258 255 513
5 บ้านหนองขอน 190 178 175 353
6 บ้านหนองช้างตาย 155 228 258 486
7 บ้านหนองแหน 147 165 207 372
8 บ้านบางพุทรา 92 145 145 290
9 บ้านไผ่สอ 86 122 106 228
รวม 1,163 1,521 1,591 3,112

 

แผนพัฒนาตำบล
รายงานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กฎหมายน่ารู้
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.