เว็บไซต์ในเครือข่าย

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ระบบฐานข้อมูล
พระราชบัญญัติต่างๆ
พยากรณ์อากาศ  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

>>>  การคมนาคม

            เส้นทางคมนาคมทางบกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มีความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๘,๘๐๕ เมตร แยกเป็น

Ø ถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต        ประมาณ     ๒๖,๓๐๐           เมตร  

Ø ถนน คสล.                                             ประมาณ        ,๒๗๕         เมตร 

Ø ถนนลูกรัง                                              ประมาณ     ๒๕,๑๒๐          เมตร 

Ø ถนนหินคลุก                                         ประมาณ         ,๑๑๐           เมตร

 

>>> การสื่อสาร

Ø     หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน       แห่ง

Ø     ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล ณ ที่ทำการ อบต.เมืองใหม่ หมู่ที่ 

Ø     ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่    จำนวน    แห่ง

 

>>> การไฟฟ้า

Ø     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่

Ø     จำนวนประชากรที่ได้ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ ๙๙.๙๐


>>> แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø คลองธรรมชาติ (คลองท่าลาด)                        แห่ง

Ø หนองน้ำ                                             ๑๔             แห่ง

Ø คลองส่งน้ำ                                         ๑๗             แห่ง

 

>>> แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

Ø ระบบประปาหมู่บ้าน                                       แห่ง

Ø สระน้ำ                                                                แห่ง

Ø ฝ.๙๙                                                                   แห่ง

Ø ฝ.๓๓                                                                   แห่ง

Ø ฝ.๕๐                                                      ๑๑           แห่ง

Ø ฝ.๒๐                                                                   แห่ง

 

แผนพัฒนาตำบล
รายงานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อมูลภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เมืองใหม่?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 2829 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 มกราคม 2564
ลิงค์ต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กฎหมายน่ารู้
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-086493   Fax : 038-086493
Email : muangmailocal@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.